Door drukte bij PostNL kan de bezorging momenteel wat vertraging oplopen.

ARTICLE 1

Definities

ARTICLE 2

Identiteit Leverancier

ARTICLE 3

Toepasselijkheid

ARTICLE 4

Het Aanbod en totstandkoming overeenkomsten

ARTICLE 5

Prijzen

ARTICLE 6

Betaling

ARTICLE 7

Afzetgebied

ARTICLE 8

Levering en leveringstijd

ARTICLE 9

Zichttermijn / herroepingsrecht

ARTICLE 10

Gebreken en Klachttermijn

ARTICLE 11

Eigendomsvoorbehoud

ARTICLE 12

Garantie en aansprakelijkheid

ARTICLE 13

Overmacht

ARTICLE 14

Persoonsgegevens

ARTICLE 15

Geschillen

ARTICLE 16

Diverse bepalingen

ARTICLE 17

Trainingen

ARTICLE 18

Geldigheid korting/actie

Other

Privacyverklaring

Artikel 1

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Leverancier: brandlashes.nl, de rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in haar groothandel als op afstand vanuit de webshop aan kopers aanbiedt;
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met brandlashes.nl een overeenkomst (op afstand) aangaat óf de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met brandlashes.nl aangaat;
 3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door brandlashes.nl georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand);
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Diensten en/of Producten: Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2

Identiteit Leverancier

Brand Lashes met de webshop naam www.brandlashes.nl
Telefoon: 0031686158426
E-mailadres: info@brandlashes
KvK-nummer: 57375364
BTW-nummer: NL002523682B67

Artikel 3

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van brandlashes.nl en op elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen brandlashes.nl en Koper.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders door brandlashes.nl is bepaald.
 3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
 4. Algemene voorwaarden die Koper hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee is ingestemd door brandlashes.nl.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door brandlashes.nl erkend.
 6. De tekst van deze algemene voorwaarden zal door brandlashes.nl langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 7. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij  brandlashes.nl zijn in te zien en waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 8. Brandlashes.nl behoudt zich het recht ten allen tijden voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Articel 4

Het Aanbod en totstandkoming overeenkomsten

 1. Door het gebruik van de webshop van brandlashes.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop en van toepassing zijn in de groothandel.
 2. brandlashes.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
 3. Het aanbod van brandlashes.nl is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 6. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als brandlashes.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden brandlashes.nl niet.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 8. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat
  • Potentiële Koper uitdrukkelijk telefonisch of schriftelijk gegevens aan heeft geleverd of ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en desbetreffende data zijn door brandlashes.nl telefonisch ontvangen dan wel via bestelformulier, post of e-mail;
  • Potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van brandlashes.nl uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
  • Potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.
 9. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 10. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft brandlashes.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch betaalt, zal brandlashes.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 11. Brandlashes.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien brandlashes.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is brandlashes.nl gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5

Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro`s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief 21% BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij anders door brandlashes.nl aangegeven.
 2. Koper is de prijs verschuldigd die brandlashes.nl in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door brandlashes.nl worden gecorrigeerd.
 3. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.
 4. Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door brandlashes.nl.

Artikel 6

Betaling

 1. Bestellingen via de webshop www.brandlashes.nl kunnen op de volgende manieren worden betaald:
  • Contant (alleen bij afhalen)
  • Vooruitbetaling/ iDEAL
 2. Brandlashes.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.
 3. Brandlashes.nl kan voor sommige producten en diensten een vooruitbetaling wensen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan brandlashes.nl te melden.
 5. Ten laste van Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, brandlashes.nl, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
 6. Indien de klant de bestelling annuleert, worden alle reeds door Brand Lashes gemaakte kosten aan de
  klant in rekening gebracht.

Artikel 7

Afzetgebied

 1. Bestellingen kunnen wereldwijd geleverd worden.
 2. Overeenkomsten kunnen slechts in het Nederlands/Engels/Pools worden gesloten.

Artikel 8

Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft brandlashes.nl ernaar om bestellingen die voor 15.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
 2. Aan de leveringsplicht van brandlashes.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door brandlashes.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 3. Brandlashes.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 4. De levering van de producten van brandlashes.nl wordt uitgevoerd door Postnl. Brandlashes zal de Koper schriftelijk of per mail een bevestiging sturen zodra de producten verstuurd zijn. Brandlashes.nl is in geen geval aansprakelijk voor de door Postnl gemaakte fouten. Nadat de bestelling is overgedragen aan Postnl is brandlashes.nl niet verantwoordelijk voor het te laat geleverde, beschadigde of niet geleverde producten. Wel zal brandlashes.nl als service de Koper zo goed mogelijk tegemoet komen in deze situatie.
 5.  Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is en nagestuurd worden.
 6. Brandlashes.nl streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan Koper te melden.
 7. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 9. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 10. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft brandlashes.nl het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 11. Als u producten ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u brandlashes.nl hiervan binnen 48 uur op de hoogte te stellen.

Artikel 9

Zichttermijn / herroepingsrecht

 1. Wij verkopen B2B: dit houdt in dat onze voorwaarden afwijkend zijn van het consumentenrecht. Wij geven daarom garantie op onze electronische apparaten van 3 maanden na datum van ontvangst van uw electrische product. Op onze lampen zit één jaar garantie na ontvangst van de lamp.
 2. Binnen 7 werkdagen kan de afnemer (deel van) de goederen retourneren, uitgezonderd liquids, lotions en lijmen.
 3. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Brandlashes.nl houdt zich het recht voor bij terugzending administratiekosten in rekening te brengen.
 4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt brandlashes.nl er zorg voor dat binnen 7 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, exclusief de berekende verzend- en administratiekosten, aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 5. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
 6. Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan kan de Koper de gezonden product niet ruilen voor andere producten. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen 7 dagen af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

Artikel 10

Gebreken en Klachttermijn

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
 2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan brandlashes.nl ter kennisgeving worden gebracht. Dit geldt niet voor tweezers. De tweezers moeten binnen 24uur na ontvangst getest worden en eventuele klachten bij ons gemeld worden.
 3. Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. Brandlashes.nl is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.

Artikel 11

Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met brandlashes.nl is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. Koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 12

Garantie en aansprakelijkheid

 1. In beginsel geldt voor door brandlashes.nl geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, brandlashes.nl in kennis te stellen. Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met brandlashes.nl zijn aangegaan komen de rechten toe zoals die in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 zijn opgenomen.
 2. Brandlashes.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 3. Brandlashes.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 4. Indien brandlashes.nl om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
  • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van BBL of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 6. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan brandlashes.nl.

Artikel 13

Overmacht

 1. In geval van overmacht is brandlashes.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen. brandlashes.nl is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 14

Persoonsgegevens

 1. Brandlashes.nl zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
 2. Brandlashes.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

Artikel 15

Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen brandlashes.nl en Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen brandlashes.nl en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij brandlashes.nl er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 16

Diverse bepalingen

 1. Brandlashes.nl streeft ernaar om e-mails verzonden naar info@brandlashes.nl binnen 24 uur te beantwoorden.
 2. Eventuele onjuistheden van door brandlashes.nl aan u verstrekte gegevens moet u direct aan brandlashes.nl melden, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan brandlashes.nl heeft verstrekt.

Artikel 17

Trainingen

 1. De deelnemer verklaart meerderjarig te zijn op het moment van de inschrijving. Door de online
  inschrijving, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze
  voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die door Brand Lashes worden georganiseerd.
 2. Na ontvangst van de online inschrijving is er een overeenkomst tot stand gekomen met Brand Lashes
 3. De overeenkomst heeft betrekking  op de training die online is geboekt alsmede op de
  inhoud van beschikbare trainingsinformatie.
 4. Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst.
  • Bewijs van inschrijving
   • Na de online inschrijving ontvangt de cursist een bewijs van inschrijving via email.
  • Betaling lesgeld
   • Het verschuldigde lesgeld dient te worden voldaan in 1 of 2 keer. Rabo bankrekeningnummer: NL28RABO0127249389 t.n.v. Brand Lashes te Altforst.
   • De deelnemer is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer
    het factuuradres anders luidt dan het huisadres.
   •  In geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het lesgeld kan Brand Lashes de deelnemer
    deelname aan de training ontzeggen.
   • Bij blijvende niet – of onvolledige nakoming van de betalingsverplichting wordt de overeenkomst
    ontbonden met instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting van de deelnemer.
  • Annulering van de aanmelding
   • Wanneer een deelnemer niet kan deelnemen aan de training kan hij/zij deze steeds uitstellen
    naar een volgende datum. Dit dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan
    Brand Lashes,Woerdsestraat 26a, 6628KC te Altforst. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de
    lessen waarvoor men zich heeft ingeschreven worden administratieve kosten aangerekend van 25%
    van het totale lesgeld. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de lessen, zal 50% van het
    totale lesgeld in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 24 uur zal 75 % van het totale
    lesgeld in rekening worden gebracht. Met totale lesgeld wordt bedoeld de normale trainingsprijs die
    wordt gehanteerd voor een training zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of
    lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden. Tijdelijke kortingen op het lesgeld
    hebben met andere woorden geen gelijke vermindering van de eventuele schadevergoeding tot
    gevolg. Indien vóór aanvang van de training of activiteit geen aangetekende brief van annulering of
    uitstel is ontvangen is de student het volledige cursusgeld verschuldigd.
   • Brand Lashes behoudt zich het recht voor een training wegens gebrek aan voldoende deelnemers
    te annuleren. De deelnemers worden tijdig, doch uiterlijk één week voor de geplande aanvang van
    de training, hiervan op de hoogte gesteld. Reeds betaalde lesgelden zullen worden aangewend ten
    behoeve van een volgende datum waarop de training plaatsvindt.
  • Tussentijds beëindigen van de training
   • Tussentijdse beëindiging van de training leidt niet tot restitutie van het lesgeld.
   • Tussentijds beëindigen van de training leidt in alle gevallen tot ontbinding van de overeenkomst.
  • Trainingen/workshops
   • De deelnemer zonder eerdere advies van Brand Lashes is zelf verantwoordelijk voor het maken van de juiste keuze van de training/workshop. 
   • Indien de deelnemer de verkeerde training boekt zonder contact met Brand Lashes opgenomen te hebben, kan Brand Lashes deze training/workshop annuleren zonder restitutie. 
  • Verzuim
   • Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld.
   • Bij verzuim van vermelding trainster te zijn heeft Brand Lashes het recht de training/workshop te annuleren zonder restitutie. 
   • Brand Lashes biedt andere trainingsprogramma’s aan trainsters.
  • Auteursrecht cursusmateriaal/eigendomsrecht
   • De deelnemer verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan.
   • Op het door Brand Lashes ontwikkelde cursusmateriaal rust het auteursrecht.
   • Niets uit dit cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel
    van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke
    toestemming van Brand Lashes.
  • Schade
   • De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door deelnemer wordt
    toegebracht aan de organisatie alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn is op eigen
    risico.
   • Ook is de deelnemer te allen tijde aansprakelijk voor schade toegebracht aan apparatuur of
    meubilair.
  • Diploma’s en Certificaten
   • Na het goed afronden van de training ontvangt de deelnemer een Certificaat. Dit certificaat ontvangt de deelnemer op het einde van de laatste trainingsdag. Indien er maar 1 dag training is gevolgd mag er in geen enkel geval een certificaat worden afgegeven.
   • Aan diploma’s en certificaten van Brand lashes kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 18

Geldigheid korting/actie

Voor alle Brand Lashes actie geldt:

  • De korting/actie kan maar één keer worden gebruikt, tenzij anders vermeld;
  • De korting/actie is geldig gedurende de bij de Actie vermelde periode;
  • De korting kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding, afgeprijsde producten of andere Brand Lashes Acties;
  • De korting/actie kan niet worden ingewisseld voor contant geld;

Other

Privacyverklaring


In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd voor welke doelen uw gegevens
opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en
hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

 1. Brand Lashes
  U leest op dit moment de privacyverklaring van  Brand Lashes. Brand Lashes is een Academie, en webshop waar u terecht kunt voor verschillende trainingen. In de webshop kunt u producten, cursussen, trainingen en workshops bestellen
  die u nodig heeft voor het aanbrengen van wimperextensions.
  De persoonsgegevens die door Brand Lashes worden verzameld, zijn
  uitsluitend nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.
  Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.
  Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij
  ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
   • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via
    deze privacyverklaring;
   • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
    voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
   • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in
    gevallen waarin uw toestemming is vereist;
   • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te
    kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
   • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen
    dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
   • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook
    eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
   • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
    corrigeren of te verwijderen.

  Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via
  onderstaande contactgegevens.
  Deze privacyverklaring is opgesteld door een jurist van J Law en is in overeenstemming met de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming.
   info@brandlashes.nl | 06-86158426 | Woerdsestraat 26a, 6628 KC
  Altforst| BTW nummer NL 784834477BO1| KVK nummer 57375364

 2. Doeleinden gegevens
  Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel omdat de
  gegevens noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.
  Brand Lashes verzameld alleen noodzakelijke gegevens, zoals een naam,
  adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een juiste uitvoering
  van de aangegane overeenkomsten.
  • Een naam en adres zijn noodzakelijk om onze producten aan u te kunnen leveren.
  • Een e-mailadres en telefoonnummer zijn noodzakelijk om met u te kunnen communiceren
   over de aangegane overeenkomst.

  noodzakelijk om met u te kunnen communiceren
  over de aangegane overeenkomst.
  Indien er andere gegevens worden gebruikt dan die noodzakelijk zijn, zal er altijd eerst uitdrukkelijke
  toestemming aan u worden gevraagd. Deze toestemming kunt u later altijd weer intrekken.

  • A name and address are necessary to be able to deliver our products to you.
  • An e-mail address and telephone number are necessary to be able to communicate with you about the agreement entered into
  • If other data is used than that which is necessary, an explicit statement will always be made first permission will be requested from you. You can always revoke this permission later.
 3. Verstrekken aan derden
  Het kan voor  Brand Lashes noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot
  persoonsgegevens. Dit geldt onder andere voor:
  • Postbezorgers; welke zorg dragen voor het aan u leveren van de door u bestelde producten.
   Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde partij geschiedt alleen voor de in deze
   Privacyverklaring genoemde doeleinden. Derden die van Brand Lashes
   persoonsgegevens ontvangen kunnen in dat geval zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van
   persoonsgegevens.
  • Brand Lashes is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de
   verwerking door deze derden. Indien een derde persoonsgegevens verwerkt en op verzoek en
   instructie van Brand Lashes handelt, sluiten wij met deze derde een
   verwerkersovereenkomst af die aan de in de verordening (AVG) omschreven vereisten voldoet.
   Deze privacyverklaring is opgesteld door een jurist van J Law en is in overeenstemming met de Algemene Verordening
   Gegevensbescherming.
 4. Beveiligen en bewaren

  Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw
  persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben
  tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen
  regelmatig gecontroleerd worden.
  Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens
  bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn
  de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 5. Uw rechten
  • Recht op inzage: u heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij
   Brand Lashes vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te
   sturen of telefonisch contact op te nemen met Brand Lashes. U krijgt dan een
   overzicht van uw gegevens.
  • Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het
   recht om dit te laten rectificeren door Brand Lashes.
  • Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij 
   Brand Lashes vastgelegd zijn na het eindigen van de overeenkomst? Dan heeft u het recht op het
   laten wissen van uw gegevens, behoudens de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren.
  • Recht op het indienen van een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de
   Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Brand Lashes niet op de juiste
   manier met uw gegevens omgaat. Zie hiervoor punt 6.
 6. Autoriteit Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
  persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond
  van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de
  Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Deze privacyverklaring is opgesteld door een jurist van J Law en is in overeenstemming met de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming.

 7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze
  privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Uw
  gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden

 8. Inwerkingtreding
  Deze privacyverklaring treedt in werking op 25 mei 2018.

Verzending

Geen verzendkosten bij een bestelling boven €50 excl. BTW (in Nederland)

Verzonden

Op werkdagen voor 16:00 besteld, vandaag verzonden

Samples

Bij elke bestelling krijg je gratis proefmonsters meegestuurd

10% korting

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een kortingscode voor 10% korting

Profiteer van aanbiedingen en deals!